DEMBA harisi NGWENA

DEMBA harisi NGWENA DEMBA harisi NGWENA

Vanofunga vodetemba zve!

Dziva dziva, Ngwena ngwena; demba harisi ngwena.

Usafungidzire, funga, nokuti kufungidzira handi kufunga.

Unozofungidzira sedemba richizvinyepera kuti rinokwanisa ngwena mudziva guru reZambezi.

Zvirokwazvo vafungi kana vofunga, hapana asingazozive kuti pafungwa nevafungi.

Usafungidzire, funga, nokuti kufungidzira handi kufunga.

Matemba husavi hweNgwena kana dzashayisisa usavi.

Dziva ndaagare mudziva, kwete kukambira zvakadzama zvengwena, nokuti dziva dziva, ngwena ngwena.

Zvomene, vanoyamwa panyaya yekufunga vanooneka vachichema kana vapihwa nyaya yokutsenga, dziri ndangariro dzaita shoma.

Kushomekana kwekupfunga mumba maDziva hakufanire kuitisa matemba atomuke tomuke achitomukira nyaya dzakadzama, nyaya dzemhondoro pakufunga.

Usafungidzire, funga, nokuti kufungidzira handi kufunga.

Mafungiro emunhu anofungidzira anoonekwa nokutetepeka kwepfungwa dzafungwa, zvichida kuti kufunga kwavo hakuna kudzama madzamiro evafungi vanofunga.

Usafungidzire, funga, nokuti kufungidzira handi kufunga.

Kana demba rodakudya ngwena, ndaritarise kwabviwa nengwena yaroda kudya; kurefu.

Hove, kugona kutamba tamba, hazvireve kusimba pakutungana.

Usafungidzire, funga, nokuti kufungidzira handi kufunga.

Pfungwa dzengwena nepfungwa dzedemba, mutsauko wacho wakakurisa zvisakataurika.

Mudziva, vakuru vepfungwa vanowanikwa mungwena kwete mudemba.

Usafungidzire, funga, nokuti kufungidzira handi kufunga.

Ngwena kana yazviwanira payawana, demba rouya richiti apangwena mukana ndiyani, kushomekana kwepfungwa dzedemba.

Ngwena yazviwanikidzirawo, ndokuti Ngwena zve!

Usafungidzire, funga, nokuti kufungidzira handi kufunga.

Nhetembo yaPfungwaHuru.

More in this category: KUFUNGA kwedu kune MANGOROMERA »