KUFUNGA kwedu kune MANGOROMERA

  • Written by PfungwaHuru
  • Published in Kufunga

Gore rino, 2015, udza vano fungidzira iwe!

Kungomirizika kwese kwese kunge twiza, haayaas;

Kusvika vabvuma wani, haumbode kuudzwa kuti ndini wani;

Kufunga kwedu kune Mangoromera, patotaura unomerera;

Hona mangormera vototi ndiSamusoni muNarariti;

Vakaona takatyora panhau, vanototi vahwinha;

Zvipfungwa tine hobho sevanhu veChayina;

Tinokuchepesai bvunzai vamwe vepfungwa tsvina;

Vatsigira mubhinhi risiro, vakomanin'ina;

Heyo chamboko yorova mbongoro dzino fungidzira;

Kunyangwe vamwe vafungi vachiti vanofungisa, pfungwa dzedu iPfungwaHuru;

Kufunga kwedu kune Mangoromera, patotaura unomerera;

Kana vafungidziri vaomerwa vanoti pumha huroyi, tarenda rapera;

Vadii vafungawo kuti pfungwa dzedu iPfungwaHuru;

Kufunga kwedu kune Mangoromera.

 

Kufunga naPfungwaHuru we TheBehaviourReport.com

 

Literature reference from a song called NDINE MANGOMERA by Seh Calaz

MANGOROMERA is a word used to depict unfathomable energy often culturally sourced from a spirit, to strengthen them during battle. 

Similar thinking of spirit based strength is found in eastern regions like stories of Samson the Nazarite and Ninja stories from Japan.