Domasi harisi Nhengeni

Usanyeperwe, domasi harisi nhengeni.

Kutsvukirira kweganda hakusi kutsvukirira kwepfungwa.

Domasi harisi nhengeni nokuti rinozvichipisa kuita Machipisa chaiwo.

Madomasi akawanda, anowanikwa pose pose, achidyiwa zvounoda.

Nenhengeni haiwanikwi pose pose, uye haidyiwi zvese zvese, ine madyirwo ayo.

Mutungamiri kana mutupo webhizinesi haafanire kuita sedomasi, asi senhengeni, kudhuva mupfungwa, maitiro, nemafambiro ehutungamiri.

Madomasi awandisa munyika ino, muhutungamiri, mubhizimusi nemumagariro avanhu, kushaya hunhu hwavanhu muvanhu.

Saka, usanyeperwe, domasi harisi nhengeni.

Tsvaga nhengeni; iva nhengeni, nokuti domasi chiwanikwa chinehujairirwa.

Domasi kubvisa pamuti waro, rinoora nokukurumidza, asi nhengeni hakuna akamboona kuora kwayo nokuti inenge yatodyiwa ichangoburwa.

Wonekwawo uchidyiwa uchangoburwa kwete kusasikwa masasikirwo echimukuyu iwe urimuchero.

Mitupo yebhizimisi haifanirwe kuitwa zvekusasikwa asi kudyiwa painoburwa kuvanhu; kuri kudika kwayo. 

Zvimwe pane madomasi anoda kuve zvose, kuita mhando yemuchero unonzi nhemasi, kuvhiringana kwedomasi nenhengeni.

Madomasi ramba, nhemasi dzinga, nokuti muhupfumi hwenhengeni hakuna muchero unosvika pakutsvuka.

Nhetembo dzaPfungwaHuru, #Kufunga