Mbavha, Mhondi, Zvivharo Zvaramba Kusungwa kuHong Kong

Vazhinji havasi kuziva kuti irikutambika paHong Kong ndeipi, asi varikungonzwa kuti Protest what what.

 

Regai ndikubatisei nyaya yacho.

Panemutemo urikuda kuchinjwa naED wekuHong Kong, wekuti akapara mhosva kunze kweHong Kong akukwanisa kudzoserwa kunyika yake kuti atongwe.

Usati wavepo mutemo uyu, ukapara mhosva munyika yako wozotizira kuHong Kong, vaisakwanisa kukubata, unenge wapoya.

Saka chavekuitika ndechekuti Babylon yeHong Kong yati kwete, mbavha ndadzidzokere kweyo, vanhu vakati nikisi unotamba shasha.

Saka vapinda muroad vachiti ED wavo ndaasiye basa nekuti haasi kukwanisa kuchengetedza mbava zvakanaka.

Idzo dzamurikuona panaSocial Media neNews, imbavha mufunge; dzirikuramba kusungwa nekudzorerwa kunyika kwadzo.

Nyaya yacho yakatanga, kamwe kamufana kekuTaiwan kakakitisa chimoko chako kakutizira Hong Kong, ndobva katanga kurasa muromo kuti "ndini ndaka kitisa chisikana icho asi hapana yamunondiita". 

92% yevanhu vari Hong Kong ndevekuChina, saka zvirikunzi China hurumende ndiyo yaita Nikuz mutemo uyu.

Zvazvinoreva ndezvekuti, yamunowona Hong Kong, yakavakwa nembavha, uye dzinotopfuura one million.

Koruption yakanaka kana urikuHong Kong, ndikosaka vapinda muroad kuti ED wavo aende kumba, nekuti atadza basa rake.

Mbavha dzaramba imi; hameno kuti inopera sei.

More in this category: « Domasi harisi Nhengeni